Støvmålinger

Oddvar Øygard AS startet i oktober 2012 opp et måleprogram på støvnedfall i Hol pukkverk i Ål. I mai 2013 ble det også startet opp et tilsvarende måleprogram på Torpo pukkverk.
Hensikten med måleprogrammet er å dokumentere hvilket nivå av støvflukt og støvnedfall som naboer og nærområde eksponeres for i dagens situasjon. Støvnedfallsundersøkelsene foretas i samarbeid med Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, 7491 Trondheim.
 
RESULTATER STØVNEDFALL HOL og Torpo Pukkverk
Resultatet av støvnedfallsmålingene er vist i tabellen under. Her fremgår både totalt støvnedfall, mineralsk nedfall og organisk nedfall.

 

Målepunkt / Periode

Støvnedfall, gram/m2 · 30 døgn

 
HOL PUKKVERK Totalt Mineralsk Organisk
1. Perioden 01.10. – 01.11.2012
Målestasjon nord for brudd
1,34 1,15 (86%) 0,19 (14%
2. Perioden 01.11. – 03.12.2012
Målestasjon nord for brudd
0,52 0,34 (65 %) 0,18 (35 %)
3. Perioden juni 2013
Målestasjon nord for brudd
0,24 0,13 (54 %) 0,11 (46 %)
4. Perioden juli 2013
Målestasjon nord for brudd
0,44 0,24 (55 %) 0,20 (45 %)
5. Perioden august 2013
Målestasjon nord for brudd
2,71 0,44 (16 %) 2,27 (84 %)
6. Perioden september 2013
Målestasjon nord for brudd
0,76 0,21 (28 %) 0,55 (72 %)
Målingene i Hol Pukkverk er avsluttet.
i hht avtale med Fylkesmannen i Buskerud 
     
       
TORPO PUKKVERK      
1. Perioden 02.05. – 03.06.13
Nærmeste nabo. Kringleveien
0,40 0,09 (23 %) 0,31 (77 %)
2. Perioden juni 2013
Nærmeste nabo. Kringleveien
1,84 0,19 (11 %) 1,65 (89 %)
3. Perioden juli 2013
Nærmeste nabo. Kringleveien
0,66 0,11 (17 %) 0,55 (83 %)
4. Perioden august 2013
Nærmeste nabo. Kringleveien
1,59 0,32 (20 %) 1,27 (80 %)
5. Perioden september 2013
Nærmeste nabo. Kringleveien.
1,04 0,25 (24 %) 0,79 (76 %)
6. Perioden 01.10. - 08.11.13
 
Nærmeste nabo. Kringleveien.
1,48 0,39 (27%) 1,09 (73%)
7. Perioden 9. november 31. desember 2013
 
Nærmeste nabo. Kringleveien.
0,33 0,25 (76%)  0,08 (24%) 
8. Perioden januar 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien.
4,23 4,07 (96%)  0,16 (4%) 
9. Perioden februar 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien
1,53 0,88 (58%) 0,65 (42%)
10. Perioden mars 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien
2,32 1,95 (84%) 0,37 (16%)
11. Perioden april og mai 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien
0,92 0,52 (57%) 0,40 (43%)
12. Perioden juni 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien
1,18 0,30 (26%) 0,88 (74%)
13. Perioden juli 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien
 3,11 0,69 (22%)  2,42 (78%) 
14. Perioden august 2014
 
Nærmeste nabo. Kringleveien
1,25  0,47 (38%)  0,78 (62%) 

Målingene på Torpo er avsluttet etter en periode med 14 sammenhengende målinger med tilfredstillende resultat. 

 

 For bedrifter som produserer pukk, grus, sand og singel gjelder forurensningsforskriften kapittel 30. Her er det satt grenser for bl.a støvnedfall. Forurensningsforskriften er gitt i medhold av forurensningsloven.


Utslipp av støv fra totalaktiviteter fra pukkverk skal ikke medføre at mengde nedfallstøv overstiger 5 gram/m2 og 30 døgn. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt er mer utsatt. Dette er et veiledende måltall (vurderingsgrunnlag) for øvre grense for ”lite forurenset”.

 
KONKLUSJON for måleperioden frem til og med august 2014

Lave mineralske støvnedfall i Hol, målingene er avsluttet i hht avtale med Fylkesmannen

Ved Torpo Pukkverk er det lave mineralske støvnedfall i alle de 14 måleperiodene, men noe forhøyet mineralsk nedfall i periode 8. Alle måleperiodene ligger under utslippskravet for mineralsk støvnedfall. 
 Målingene er avsluttet grunnet godkjente resultat over en periode på mer en 12 måneder. Behov for nye målinger vurderes fortløpende.